پریز چهار راهی صنعتی بدون ارت مجهز به فیوز مینیاتوری