مغزی ۱۶ آمپر ارت دار

مشخصات کنترلی

شرح مشخصه کنترلی

اندازه برحسب میلی متر

L1

طول مغزی

۲۹/۷

L2

عرض مغزی

۲۸/۵

L3

ارتفاع مغزی

۴

L4

فاصله مراکز شاخک ها در سطح ورودی

۱۹

L5

فاصله بین اتصالات زمین کناری از هم

۳۲

L6

عرض فلز اتصال زمین

Min3

L7

عرض محل فلز اتصال زمین

۴

h1

ارتفاع حفره پرس

۸

h2

ارتفاع محل پرس سیم ارت

۷

h3

ارتفاع برنجی ارت

۱۹/۲

h4

ارتفاع شاخک ها

۱۹

h5

ارتفاع شاخکها

۱۹

h6

ارتفاع کل

۳۱

R1

قطر شاخک ها

۴/۸

R2

قطر داخلی محل پرس

۲/۲

R3

قطر خارجی محل پرس

۳/۲