مغزی۲٫۵آمپر

مشخصات کنترلی

شرح مشخصه کنترلی

اندازه برحسب میلی متر

L1

طول مغزی

۲۶

L2

عرض مغزی

۸

L3

ارتفاع مغزی

۴

L4

فاصله مراکز شاخکها در سطح ورودی

۱۹

L5

فاصله مراکز شاخکها درانتها

۱۷/۵

h1

ارتفاع قسمت فلزی شاخکها

۸/۵

h2

ارتفاع حفره پرس

۷

h3

ارتفاع بیرونی محل پرس

۶

h4

ارتفاع عایق شاخک

۱۰/۷

h5

ارتفاع شاخکها

۱۹

h6

ارتفاع کل

۳۱

R1

قطرعایق شاخک در سطح ورودی تا ارتفاع ۴ میلیمتر

۴ Max

R2

قطرعایق شاخک بعد از فاصله ۴ میلیمتر

۳/۵ Max

R3

قطرقسمت فلزی شاخک ها

۹

R4

قطرداخلی محل پرس

۲

R5

قطرخارجی کل پرس

۳