مغزی۱۶آمپر بدون ارت

مشخصات کنترلی

شرح مشخصه کنترلی

اندازه برحسب میلی متر

L1

طول مغزی

۲۹

L2

عرض مغزی

۹

L3

ارتفاع مغزی

۴

L4

فاصله مراکز شاخکها ازهم

۱۹

h1

ارتفاع شاخکها

۱۹

h2

ارتفاع کل

۳۱

h3

ارتفاع بیرونی محل پرس

۷

h4

ارتفاع حفره پرس

۸

R1

قطر شاخک ها

۴/۸

R2

قطرداخلی محل پرس

۲/۲

R3

قطرخارجی کل پرس

۳/۲