پریز محافظ شش راهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ