پریز چهارراهی ارت دار رله دار با قابلیت جمع شو (رورو ارت دار رله دار)