پریز چهارراهی رله دار با قابلیت جمع شو (رورو رله دار)