دریافت گواهینامه ISO9001-2008

شرکت رابط القا موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO9001-2008 از شرکت گروه مشاورین مدیریت نماینده رسمی شرکت سوئیس سرت گردیده است.

امید است بتوانیم  گامی محکم در جهت افزایش بهره وری و جلب رضایت مشتریان ارجمند برداریم.