بند رابط ۲٫۵ آمپر ۲۵۰ ولت
بند رابط ۲٫۵ آمپر ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 2.5 آمپر 250 ولت

کد کالا : 125A

نوع کابل : 0.5×2 تخت ،0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، ، 1×2گرد

بند رابط ۲٫۵ آمپر ۲۵۰ ولت
بند رابط ۲٫۵ آمپر ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 2.5 آمپر 250 ولت

کد کالا : 125B

نوع کابل : 0.5×2 تخت ،0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، ، 1×2گرد

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 1-165

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 2-165

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 3-165

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 1-266

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 2-266

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 3-266

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت
بند رابط ۱۶ آمپر بدون ارت ۲۵۰ ولت

نام کالا : بند رابط 16 آمپر بدون ارت 250 ولت

کد کالا : 4-266

نوع کابل : 0.75×2 تخت ، 0.75×2 گرد، 1×2، 1.5×2، 2.5×2

بند رابط۱۶آمپر ارت کناری ۲۵۰ولت
بند رابط۱۶آمپر ارت کناری ۲۵۰ولت

نام کالا : بند رابط16آمپر ارت کناری 250ولت

کد کالا : 1-265

نوع کابل : 0.75×3 ،1×3، 1.5×3