پذیرفتن قالب جهت تزریق قطعات پلاستیک

_

از عمده‌ترین خدمات شرکت رابط القاء پذیرفتن قالب جهت تزریق قطعات پلاستیک می‌باشد.

نصب سرسیم - خدمات جانبی شرکت رابط القاء